De Amplitude Elektro installaties

ALGEMENE VOORWAARDEN (AV)

Artikel 1: Definities
a.- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan de Amplitude om elektrotechnische werkzaamheden te verrichten
b.- Opdrachtnemer: De Amplitude Elektro installaties
c.- Betrokkene(n): Degene(n) die in opdracht van De Amplitude werkzaamheden verricht(en)
d.- Algemene Voorwaarden, voortaan (AV).

Artikel 2: Toepassingsgebied
a.-Deze AV zijn van toepassing op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer c.q. betrokkenen, van af het moment van de eerste contact tot op het moment van betaling.
b.- Deze AV gelden vooral voor de materiaal keuze en uitvoerend werk op de locatie van de opdrachtgever.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
a.- De opdrachtgever biedt zijn opdracht aan middels een mondeling, telefonisch of schriftelijk verzoek
b.- Tenzij anders is afgesproken, na iedere verzoek wordt een schouw gedaan van de toekomstige opdracht op de werk locatie
c.- Na de schouw, wordt een vrijblijvende offerte door de Amplitude aangeboden
d.- Voor de offertes die worden geaccepteerd, wordt een duidelijk afsprak gemaakt m.b.t. aanvang, duur en eind van de werkzaamheden
e.- Tijdens werkzaamheden mag van deze afsprak afgeweken worden t.g.v. hogere macht (ziekte of dood in de familie of daarbuiten)
f.- Voor offertes die niet zijn geaccepteerd en waarvan het eind bedrag hoger uitvalt dan € 1000,00 ex. BTW, wordt een vergoeding in rekening gebracht van tussen € ( 50,00-100,00), te bepalen door de Amplitude
g.- Als bij onderhandelingen of offertes (mondeling of schriftelijk) niet gespecificeerd is bij geldbedragen, dan wordt verondersteld dat de bedragen ex. BTW bedoeld zijn.
h.- Voor werk buiten kantooruren word een extra vergoeding gerekend van 50%.
i.- Voor spoed gevallen en voor werk op zaterdag wordt een extra vergoeding gerekend van 100%.
j.- Voor werk op zondag, spoedgevallen inbegrepen, wordt een extra vergoeding gerekend van 200%.

Artikel 4: Uitvoering
a.- De merk en type van de te gebruiken materiaal wordt in overleg bepaald
b.- Bij de door de opdrachtgever aangeboden materiaal vervalt daarop elke garantie van De Amplitude
c.- Voor de uitgevoerde werkzaamheden gelden de Nederlands elektrotechnische normen NEN 1010 en NEN 3140
d.- De opdrachtgever dient tijdig een volkomen vrije toegang tot de werkplaats te garanderen
e.- De uitvoering betreft alleen werkzaamheden i.v.m. de offerte
f.- Voor werkzaamheden die buiten de offerte vallen ( extra werk of meerwerk), zullen beide partijen in overleg gaan voor een extra vergoeding
g.- De vergoeding voor extra werk wordt in een aparte offerte aangeboden, tenzij deze beperkt is tot de kosten van € 50,00 ( materiaal en werk ).

Artikel 5: Vergoeding
a.- De vergoeding is de prijs die de opdrachtgever betaalt aan de opdrachtnemer na dat de werkzaamheden volgends de offerte zijn voltooid
b.- De vergoeding wordt mede bepaald door de tijd die de opdrachtnemer nodig heeft om de opdracht te voltooien
c. Hierin valt ook de tijd die nodig is om na de werklocatie heen en weer te reizen
d.- Deze tijd bedraagt 1 uur voor Amsterdam, behalve voor stadsdeel Noord
e.- Bepaling onder c. geld niet als de totale werk meer dan 4 uur in beslag neemt
f.- Voor werkzaamheden buiten Amsterdam worden aparte afspraken met de opdrachtgever gedaan
g.- De parkeerkosten kommen volkomen op rekening van de opdrachtgever
h.- Bij werkzaamheden die meer dan 2 weken in beslag nemen worden facturen per week in rekening gebracht
i.- De betaling termijn bedraagt 2 volle weken (10 werkdagen) na de factuurontvangst
j.- Pauzes die niet gerelateerd zijn aan het werk vallen buiten de vergoeding.

Artikel 6: Garanties en Aansprakelijkheid
a.- De Amplitude staat voor 100% garant wat betreft de zelf aangeschafte materiaal en uitgevoerde werkzaamheden
b.- Deze garantie heeft geldigheid van 2 jaar
c.- Voor schade die door De Amplitude wordt veroorzaakt tijdens werkzaamheden, draagt De Amplitude zelf de verantwoordelijkheid voor
d.- Deze verantwoordelijkheid is maximaal gelijk aan het bedrag waarvoor De Amplitude is verzekerd bij de verzekeraar
e.- Als de schade voorkomt t.g.v. de verkeerde informatie verstrekt door de opdrachtgever draagt De Amplitude geen verantwoordelijkheid voor.

Artikel 7: Toepasselijk recht
a.- Op alle overeenkomsten en geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands rechts van toepassing